Polityka prywanosci

Zasada ochrony prywatności

Administratorem danych osobowych jest EDISONDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (31-039), przy ul. Dietla 52/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000335987, posiadająca NIP: 6793017492 oraz kapitał zakładowy w wysokości 190.000,00 złotych.

EDISONDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników internetu do formularzy elektronicznych oraz do danych przesłanych za pomocą adresów email udostępnionych w serwisie internetowym udostępnianym w domenie EDISONDA.pl (zwanym dalej „EDISONDA.pl”).

Dane Inspektora Ochrony Danych Kacper Rączkowiak iod@edisonda.pl

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Osoby odwiedzające EDISONDA.pl mogą przeglądać strony internetowe EDISONDA.pl bez podawania danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych, w zależności od przypadku, jest niemożność uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, niemożność, niemożność wzięcia udziału w szkoleniu, konferencji, rekrutacji.

Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujący zakres danych:

Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przeprowadzenia szkolenia, konferencji, procesu rekrutacji, marketingu bezpośredniego, a także w celach statystycznych.

Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Kontrola przetwarzania danych osobowych

Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail iod@edisonda.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest, podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu szkoleń, rozsyłającym newslettery, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, przy czym w zakresie dotyczącym:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

By zobaczyć stronę
obróć urządzenie